Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z Platformy, prawa i obowiązki Fundacji oraz Użytkowników i Darczyńców.

Platforma prowadzona jest przez Fundację Wise Future Univeristy z siedzibą w Rącznej (Rączna 624, 32-060 Rączna), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001074368.

Platforma służy wspieraniu oraz realizacji celów statutowych Fundacji, w tym umożliwia przekazanie Darowizny na rzecz Fundacji.

Przychody z tytułu Darowizn stanowią przychody z działalności statutowej Fundacji.

I. Definicje

1. Darczyńca – Użytkownik, który aktywnie uczestniczy we wspomaganiu działalności Fundacji poprzez przekazanie Darowizny.

2. Darowizna – bezzwrotna kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego przekazana przez Darczyńcę na rzecz Fundacji w celu aktywnego wsparcia działalności statutowej Fundacji.

3. Fundacja – Fundacja Wise Future Univeristy z siedzibą w Rącznej (Rączna 624, 32-060 Rączna), wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS 0000310828, posiadająca REGON: 52717881, NIP: 9442285932;

4. Materiały Marketingowego – materiały, pliki graficzne, treści i informacje stanowiące własność Fundacji, co do których Fundacja udziela licencji Użytkownikom na zasadach opisanych niżej, a z którymi można zapoznać się przez kliknięcie w przycisk „Materiały marketingowe”;

5. Operator Płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

6. Platforma – platforma internetowa, za pośrednictwem której Fundacja realizuje swoje cele statutowe, zlokalizowana pod adresem  www.wisefuture.pl

7. Polityka Prywatności – dokument informujący o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym celach, sposobach i zakresie tego przetwarzania.

8. Regulamin – niniejszy regulamin funkcjonowania i korzystania z Platformy;

9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1).

10. UODO – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.

11. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin;

12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca Platformy, w tym poprzez odwiedzenie Platformy.

II. Użytkowanie Platformy

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką

Prywatności. Przed przekazaniem Darowizny Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, akceptuje postanowienia tych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Platformy zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

3. Korzystanie z Platformy jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne. Dla właściwego korzystania z Platformy Użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową (zalecane: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Microsoft Edge, zaktualizowane do najnowszej wersji).

4. Użytkownicy, dokonujący wpłaty przez Operatora płatności tytułem Darowizny, powinni posiadać aktywną pocztę e-mail.

5. Fundacja oświadcza, że kwoty wpłacane na konto Fundacji przez Użytkowników stanowią Darowiznę.hello@wisefuture.pl

www.wisefuture.pl

6. Fundacja ma prawo do czasowego zablokowania lub ograniczenia dostępu do Platformy z uwagi na prace aktualizacyjne, serwisowe lub w celu usunięcia awarii.

III. Zawarcie Umowy

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych na Platformie.

2. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany w procesie korzystania z określonych Usług przez Użytkownika.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi

Regulamin zawarta jest na czas korzystania przez Użytkownika z

Platformy i może być w każdym czasie rozwiązana.

IV. Obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

2. Zabronione jest w szczególności:

a. podawanie niezgodnych z prawdą danych w formularzach udostępnianych przez Fundację na Platformie, pozwalających na wprowadzanie treści, plików lub danych przez Użytkownika,

b. umieszczanie na Platformie treści, które są sprzeczne z prawem, wzywają do nienawiści na jakimkolwiek tle (w tym rasowej, etnicznej), propagują przemoc, jak również treści, które są wulgarne, ordynarne, obraźliwe, uznane powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe;

3. W przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeni na Platformie jakichkolwiek materiałów, informacji lub treści sprzecznych z prawem, w tym w szczególności naruszających prawo autorskie, prawa własności przemysłowej, dobra osobiste osób trzecich oraz sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, Fundacja podejmie wszelkie prawem przewidziane działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp poprzez ich usunięcie.

4. Wszystkie prawa do Platformy, jej treść, zasoby, narzędzia i materiały umieszczone na Platformie, w szczególności jej nazwa, domena internetowa, wzorce, formularze, logotypy, zdjęcia, znaki towarowe podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, i przysługują Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne. Z zastrzeżeniem ust.

5 poniżej zabrania się w szczególności kopiowania, modyfikowania, transmitowania, powielania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów, w tym grafik, materiałów, plików i treści, bez uprzedniej zgody Fundacji.

5. W stosunku do Materiałów Marketingowych umieszczonych na Platformie Fundacja udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji celem umożliwienia wykorzystania Materiałów Marketingowych przez Użytkowników wspierających realizację celów statutowych Fundacji, w tym media.

V. Przekazanie Darowizny

1. Każda kwota przekazana Fundacji stanowi Darowiznę na rzecz Fundacji i jako taka nie podlega zwrotowi (za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa).

2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za składane publicznie przyrzeczenia osób trzecich, z których wynika zobowiązanie do świadczenia na rzecz Darczyńcy, w tym w szczególności przeniesienia własności rzeczy lub praw w zamian za przekazanie Darowizny na dobro Fundacji.

3. Platforma umożliwia Użytkownikom przekazanie Darowizny za pośrednictwem Operatora płatności przez kliknięcie przycisku z wybraną kwotą, jaką chce przekazać Użytkownik, wypełnienie formularza, a następnie przekierowanie do strony Operatora płatności, który przekazuje wpłatę bezpośrednio na konto Fundacji.

4. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/REGULAMIN_USLUGI_PLATNOSCI_ELEKTRONICZNYCH_oct20.pdf

5. Użytkownik, aby przejść do okna Operatora płatności, jest zobowiązany do podania danych takich jak imię, nazwisko i e-mail. Wszystkie dane zbierane przez Fundację podlegają ochronie. W celu dokonania darowizny jednorazowej przez Serwis, po wybraniu Operatora płatności online, Użytkownik zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu www.payu.pl

6. W przypadku problemów z przekazaniem Darowizny, należy je zgłosić na adres mailowy: aortynecka@wisefuture.pl

7. W ramach płatności online Użytkownik może dokonać płatności za pomocą:

a. kart płatniczych,
b. przelewów elektronicznych
c. przelewów tradycyjnych

8. Operatorzy płatności mogą pobierać od Użytkowników, w związku z przekazywaniem Darowizn, opłaty i prowizje, w tym w przypadku płatności w walutach innych niż polski złoty, opłaty za przewalutowanie, a także mogą stosować własne kursy walut, odbiegające od podawanych do publicznej wiadomości kursów międzybankowych.

9. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownika zostanie przesłana w ten sam sposób, w jaki reklamacja została zgłoszona, na dane podane w reklamacji, a w przypadku niemożliwości ustalenia tych danych – Fundacja może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.

10. Fundacja jest organizacją pozarządową, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, tym samym Darowizna przekazana na rzecz Fundacji – na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu – może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja. Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym UODO i RODO, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności.

VII. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Platformy drogą elektroniczną na adres e-mail hello@wisefuture.pl (wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej na adres Fundacji.

2. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Fundacja w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownika zostanie przesłana w ten sam sposób, w jaki reklamacja została zgłoszona, na dane podane w reklamacji, a w przypadku niemożliwości ustalenia tych danych – Fundacja może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Platformy, w tym związane z działaniem serwisów pośrednictwa finansowego rozpatrywane są przez te osoby trzecie, w tym przez Operatora płatności, na zasadach i w trybie określonym w regulaminie świadczenia usług przez te osoby.

VIII. Wyłączenie Odpowiedzialności

1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkownika niezgodne z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem i zasadami współżycia.

2. W granicach dozwolonych przez właściwe przepisy prawa Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody spowodowane niedostępnością, przerwami, ograniczeniami lub zakłóceniami w korzystaniu z Platformy powstałymi z przyczyn, za które Fundacja nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w wyniku zaistnienia którejś z okoliczności wskazanych w pkt. II.6 powyżej,

b. brak lub ograniczenie dostępu albo możliwości skorzystania z Platformy wywołane konfiguracją sprzętu, systemu operacyjnego lub przeglądarki internetowej Użytkownika niespełniającą wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub innymi przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika;

c. problemy związane z funkcjonowaniem serwisu pośrednictwa finansowego świadczonego przez Operatora płatności.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie https://wisefuture.pl/ w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej.

3. w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem Platformy jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Fundacji.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2024 r.

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
 2. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
 3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Lublinie Lubelska Szkoła Realna
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących, Krzyż Wielkopolski
 5. Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
 6. Liceum Ogólnokształcące FILOMATA, Gliwice
 7. XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Zjednoczonej Europy Gdańsk
 8. Zespół Szkół NR 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kluczbork
 9. Zespół Szkół Budowalnych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu
 10. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 11. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego, Strzelce Opolskie
 12. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Gdańsk, Biłgoraj
 13. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana PawłaII
 14. Technikum nr 18 we Wrocławiu
 15. Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich w Długołęce
 16. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum, Siemianowice Śląskie,
 17. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie
 18. IX Liceum Ogólnokształcące Krzysztofa Kolberga w Gdańsku

Wesprzyj nas