Zgłoś swoją szkołę do udziału w programie!

Darmowe roczne programy psychoedukacji dla 200 uczniów, nauczycieli z Twojej szkoły oraz rodziców czekają.

          Darczyńcy będą wybierać szkoły, które otrzymają bezpłatne roczne programy psychoedukacji. Chcemy pomóc im w wyborze szkoły, tworząc bazę szkół zainteresowanych realizacją programu. Zapisanie się do bazy zwiększa szanse Twojej szkoły na otrzymanie programu psychoedukacji.

Szczegółowe informacje

Miesięczny moduł programu składa się z:

 • 720 minut warsztatów psychoedukacyjnych (po 90 minut dla każdej z 8 grup/klas)
 • 120 minut szkolenia dla nauczycieli
 • 1 webinar dla rodziców.

Program skierowany jest do szkół ponadpodstawowych. Swoją pomoc kierujemy do młodzieży, nauczycieli i rodziców

Program składa się z 12 modułów i trwa przez cały rok kalendarzowy. Dokładne daty programu są ustalane po podpisaniu umowy ze szkołą.

Warsztaty psychoedukacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli odbywają się w obdarowanej szkole. Szkoła jest zobowiązana zorganizować miejsce odbywania się zajęć i poinformować młodzież oraz nauczycieli o godzinach i dniach ich realizacji.

Program jest uruchamiany w momencie uzyskania finansowania.

Każdy program obejmuje wsparciem 200 dzieci, ich nauczycieli i rodziców.

Pomoc dla szkoły jest całkowicie darmowa i jest finansowana z wpłat Darczyńców.

W programie mogą uczestniczyć szkoły ponadpodstawowe, które wyrażają zgodę na realizację programu na 8 grupach/klasach, łącznie ok. 200 dzieci i  nauczycieli.

Każda szkoła musi wyznaczyć koordynatora programu ze strony szkoły, który będzie odpowiedzialny za kontakt z wolontariuszem fundacji i uzgodnienie szczegółów realizacji programu.

Wszyscy nauczyciele biorący udział w programie, otrzymują certyfikat ukończenia programu psychoedukacji

Szkoła uczestnicząca w programie otrzymuje tytuł: „Szkoła, która stawia na głowę” oraz możliwość posługiwania się znakiem w materiałach reklamowych.

Korzyści dla szkoły:
 • wsparcie swoich uczniów w zakresie zdrowia psychicznego
 • przekazanie swoim nauczycielom aktualnej wiedzy oraz gotowych materiałów (scenariuszy lekcji wraz ze szkoleniem) do wykorzystania w klasie
 • podniesienie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród rodziców
 • możliwość pozytywnego wyróżnienia się spośród innych szkół, jako szkoła dbająca o zdrowie psychiczne młodzieży. Każda szkoła po zrealizowaniu Programu otrzyma tytuł: „Szkoła, która stawia na głowę”. Tytuł będzie mieć formę znaku graficznego do publikacji w mediach własnych szkoły, na budynku szkoły, etc.
 • publikacje medialne dotyczące zaangażowania szkoły w Program wpływające pozytywnie na jej wizerunek
 • wyniki efektywności realizacji Programu, które będą ilustrować wpływ Programu na młodzież
Korzyści dla nauczyciela:
 • bezpłatne uczestnictwo w dwunastu 2-godzinnych szkoleniach z profesjonalnymi trenerami na tematy objęte Programem Psychoedukacji m.in.: regulacja emocji, radzenie sobie ze stresem, budowanie pozytywnych relacji i in. stacjonarnie, w szkole objętej Programem
 • gotowe scenariusze lekcji wraz z wprowadzeniem trenera, umożliwiające przeprowadzenie warsztatów w ramach godzin wychowawczych, zastępstw i in.
 • materiały szkoleniowe przybliżające tematykę poruszaną na warsztatach, umożliwiające lepsze zrozumienie prezentowanego materiału
 • certyfikat potwierdzający udział w Programie z wylistowaniem tematów, które były przedmiotem szkolenia oraz czasu szkolenia.
Korzyści dla młodzieży:
 • bezpłatne uczestnictwo każdego dziecka uczestniczącego w Programie w dwunastu 90-minutowych warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych przez trenerów Fundacji
 • wiedza z danego zakresu tematycznego dotycząca zdrowia psychicznego przekazywana przez praktyków: trenerów, psychologów z doświadczeniem w pracy z młodzieżą
 • praktyczne ćwiczenia i wskazówki gotowe do wdrożenia przez ucznia, aby krok po kroku wspierać swoje zdrowie psychiczne.
 Korzyści dla rodziców:
 • dostęp do dwunastu nagrań online z ekspertami: psychologami, psychoterapeutami, naukowcami, którzy będą omawiać poszczególne tematy związane z tym, jak wspierać zdrowie psychiczne młodego człowieka i jak kształtować dobre relacje na linii rodzic-nastolatek
 • dostęp do wyników badania weryfikującego efektywność Programu Psychoedukacji

Zgłoś swoją szkołę

Po wypełnieniu formularza, zweryfikujemy jego kompletność i poinformujemy Ciebie (koordynatora programu ze strony szkoły) w przeciągu 7 dni, czy zgłoszenie zostało przyjęte czy wymaga jeszcze pewnych uzupełnień.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziesz tutaj -> Ważne dokumenty

Pobierz zgłoszenie i załaduj skan pisemnego zgłoszenia do udziału w programie Wise Future University” z podpisem i pieczęcią Dyrektora Szkoły

Często zadawane pytania

Czy do Programu muszą być zgłoszeni wszyscy nauczyciele ze szkoły?
Bardzo chcielibyśmy, żeby wszyscy nauczyciele ze szkoły uczestniczyli w naszym Programie. Wiemy jednak, że w rzeczywistości możliwości kadry mogą być różne. Dlatego minimalnym wymogiem do zgłoszenia szkoły jest uczestnictwo przynajmniej wychowawców klas, pedagogów psychologów szkolnych oraz dyrekcji.
Mamy możliwości realizacji warsztatów dla 8 grup/klas. Zakładamy, że średnio w każdej klasie jest ok. 20-30 dzieci. To daje nam łączną liczbę ok. 200 dzieci. Jeśli masz wątpliwości dot. liczebności klas zgłoszonych do Programu, skonsultuj się z nami na hello@wisefuture.pl.
Warsztaty dla młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli odbywają się raz w miesiącu. Jest to jeden dzień uzgodniony pomiędzy Fundacją a szkołą, w trakcie którego realizujemy osiem 90-minutowych warsztatów dla młodzieży oraz jedno 2-godzinne szkolenie dla nauczycieli. Cztery grupy młodzieży mają warsztaty z jednym trenerem, cztery grupy młodzieży mają warsztaty z drugim trenerem. Najlepiej byłoby gdyby warsztaty obydwu trenerów odbywały się symultanicznie, w dwóch różnych salach. Po tych warsztatach realizujemy szkolenie dla nauczycieli. Przykładowo: warsztaty dla młodzieży mogą odbywać się w godzinach 12:00-16:00, szkolenie dla nauczycieli w godzinach 16:00-18:00. Godziny realizacji warsztatów dla młodzieży i szkolenia dla nauczycieli ustalamy indywidualnie ze szkołą, w ramach jej możliwości i dostępności. Program jest zaplanowany na 12 miesięcy. Ze względu na przerwę wakacyjną (lipiec-sierpień), będą dwa miesiące przerwy w Programie, co oznacza, że w dwóch innych miesiącach będziemy w szkole dwukrotnie.
W trakcie warsztatów psychoedukacyjnych z młodzieżą nie jest potrzebny nauczyciel, który będzie razem z klasą. W czasie warsztatów dzieci znajdują się pod opieką trenerów prowadzących warsztaty.
Koordynator ze strony szkoły jest potrzebny w kontakcie z Fundacją. Będziemy ustalać terminy i godziny warsztatów z młodzieżą oraz szkoleń dla nauczycieli. Koordynator będzie odpowiedzialny za ustalenie z wolontariuszem Fundacji terminów i miejsc odbywania się warsztatów oraz szkoleń dla nauczycieli. Będzie także odpowiedzialny za poinformowanie rodziców dzieci biorących udział w Programie o wykładach online przewidzianych dla nich i przesłanie im dostępu do nich. Koordynator jest także osobą odpowiedzialną za pozyskanie wymaganych zgód rodziców na udział dziecka w Programie.
Każdy rodzic, którego dziecko bierze udział w Programie musi wyrazić pisemną zgodę na jego udział. Jest to warunek konieczny do objęcia dziecka wsparciem.
Najistotniejszą korzyścią z wzięcia udziału w Programie dla szkoły jest wsparcie swoich uczniów w zakresie zdrowia psychicznego oraz przekazanie swoim nauczycielom aktualnej wiedzy oraz gotowych materiałów (scenariuszy lekcji wraz ze szkoleniem) do wykorzystania w klasie. Ze względu na fakt, że Program obejmuje także rodziców, daje to możliwość podniesienia świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, a w rezultacie redukcję częstości występowania problemów natury psychicznej, wcześniejsze wykrywanie niebezpiecznych sytuacji związanych ze zdrowiem psychicznym oraz profilaktykę w tym zakresie. Z uwagi na fakt, że jest to pierwszy tego typu Program w Polsce, daje to także szkole możliwość pozytywnego wyróżnienia się spośród innych szkół, jako szkoła dbająca o zdrowie psychiczne młodzieży. Każda szkoła po zrealizowaniu Programu otrzyma tytuł: „Szkoła uczestnicząca w Programie Psychoedukacji Wise Future University w latach…”. Tytuł będzie mieć formę znaku graficznego do publikacji w mediach własnych szkoły, na budynku szkoły, etc.
Każdy nauczyciel uczestniczący w Programie co miesiąc będzie uczestniczyć w 2-godzinnym szkoleniu z trenerami dotyczącym poszczególnych modułów Programu. Po zakończeniu Programu, każdy nauczyciel otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Programie z wylistowaniem tematów, które były przedmiotem szkolenia oraz czasu szkolenia.
Każdy uczeń biorący udział w Programie będzie uczestniczyć w dwunastu 90-minutowych warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych przez trenerów Fundacji. Każdy warsztat będzie obejmować zarówno przekazanie niezbędnej wiedzy z danego zakresu tematycznego, jak również praktyczne ćwiczenia i wskazówki gotowe do wdrożenia przez ucznia, aby krok po kroku wspierać swoje zdrowie psychiczne.
Każdy rodzic uczestniczący w Programie otrzyma dostęp do dwunastu nagrań online z ekspertami: psychologami, psychoterapeutami, naukowcami, którzy będą omawiać poszczególne tematy związane z tym, jak wspierać zdrowie psychiczne młodego człowieka i jak kształtować dobre relacje na linii rodzic-nastolatek.
Umowa między szkołą a Fundacją zawierana jest w momencie, kiedy są spełnione dwa warunki: a) pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia szkoły b) wybór danej szkoły do objęcia wsparciem przez Darczyńcę. Umowa zawierana jest na okres realizacji Programu (12 miesięcy).
Szkoła ze swojej strony wyznacza Koordynatora, którego rola szczegółowo opisana jest w pytaniu 4. Dodatkowo, szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wystarczającej liczby sal oraz ustalenia dogodnych terminów warsztatów, odpowiadających nauczycielom oraz uczniom w porozumieniu z Fundacją. Wszystkie materiały edukacyjne, pomoce naukowe czy materiały piśmiennicze zapewnia Fundacja.
Program Psychoedukacji trwa pełny rok, dlatego zgłoszone klasy powinny mieć możliwość uczestnictwa w nim w takim wymiarze. Program uruchamiamy także w ciągu roku, w toku ciągłej rekrutacji, dlatego w sytuacji kiedy np. Program uruchamiany jest w maju 2023 będzie on trwać do maja 2024. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na uczestnictwo w Programie klas maturalnych. Klasy maturalne (licealne klasy 4. oraz 5. klasy technikum) mogą uczestniczyć w Programie jedynie przy założeniu, że Program rozpoczyna się w czerwcu poprzedniego roku i kończy w czerwcu kolejnego roku
Program psychoedukacji jest przewidziany jako wsparcie konkretnych dzieci przez cały okres trwania Programu. Nie ma możliwości wymiany grup w trakcie trwania Programu, ponieważ istotne jest dla nas badanie wpływu, efektywności naszego Programu. W tym celu będziemy realizować badania przed i badania po realizacji programu. Wyniki byłyby niewiarygodne, gdybyśmy nie badali tej samej grupy.
To Darczyńcy fundujący Program wybierają szkołę, która otrzyma wsparcie. Nie ma więc gwarancji otrzymania wsparcia poprzez sam fakt zgłoszenia się do Programu. Nie ma jednak innej możliwości, aby mieć szansę otrzymać wsparcie bez zgłoszenia do Programu.
Daty i godziny warsztatów są ustalane indywidualnie ze szkołą w momencie podpisania umowy ze szkołą. Dzieje się to w momencie, kiedy dana szkoła została wybrana przez Darczyńcę do wsparcia. Wówczas pracownik Fundacji kontaktuje się ze szkołą i informuje o tym fakcie. Terminy warsztatów i szkoleń na przestrzeni całego roku są planowane przez Koordynatora w porozumieniu z pracownikiem Fundacji. Po ustaleniu harmonogramu spotkań do umowy załączony zostaje załącznik w postaci harmonogramu spotkań. Wszelkie zmiany w harmonogramie, wymagają pisemnej zgody Pracownika Fundacji w postaci aneksu do umowy.
Szkoła uczestnicząca w Programie otrzymuje wyniki badań, które będzie przeprowadzać Fundacja.
Zachęcamy szkoły do szczegółowego opisania swojej motywacji do udziału w Programie. Wszystkie szkoły zgłoszone do Programu będą miały swój profil, rodzaj wizytówki, która będzie widoczna dla wszystkich Darczyńców. Wierzymy, że opisanie swojej autentycznej motywacji może pomóc Darczyńcom podjąć właściwą decyzję. Ponadto, zachęcamy także szkoły do lobbowania wśród lokalnych, zaprzyjaźnionych firm i zachęcania ich do wsparcia finansowego Programu. Można do tego działania zaangażować młodzież i zrobić z tego akcję fundraisingową. Chętnie wesprzemy szkołę w takich działaniach, udzielimy wskazówek, podzielimy się materiałami promocyjnymi, tak aby pozyskanie Darczyńcy dla szkoły było łatwiejsze.

Masz pytanie dotyczące realizacji Programu w Twojej szkole?

Nie jesteś pewien, czy Twoja szkoła powinna wziąć w nim udział?

hello@wisefuture.pl

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
 2. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
 3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Lublinie Lubelska Szkoła Realna
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących, Krzyż Wielkopolski
 5. Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
 6. Liceum Ogólnokształcące FILOMATA, Gliwice
 7. XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Zjednoczonej Europy Gdańsk
 8. Zespół Szkół NR 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kluczbork
 9. Zespół Szkół Budowalnych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu
 10. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 11. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego, Strzelce Opolskie
 12. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Gdańsk, Biłgoraj
 13. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana PawłaII
 14. Technikum nr 18 we Wrocławiu
 15. Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich w Długołęce
 16. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum, Siemianowice Śląskie,
 17. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie
 18. IX Liceum Ogólnokształcące Krzysztofa Kolberga w Gdańsku

Wesprzyj nas